Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi - BDT Eğitimi

      Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında insanların tedavi ihtiyaçları ile ilgili karar almada en geçerli, güncel bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği görüşü gitgide benimsenmiştir. Bu bilimsel kanıta dayalı klinik uygulama akımıyla uyumlu olarak etkili olduğuna dair bilimsel desteği olan psikoterapilerin kullanımı ruh sağlığı uzmanları arasında hız kazandı. Bu psikoterapiler içinde Bilişsel ve Davranışçı Terapiler en fazla bilimsel desteğe sahip ve kontrollü klinik araştırmaların çok sayıda psikolojik sorunda etkili olduğunu gösterdiği yaklaşımlardır. Dolayısıyla, pek çok sorunun tedavisine yönelik hazırlanan kılavuzlarda ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımlar olarak önerilmektedirler.

    DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – kapsamında açılan ve tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (BDT Eğitimi)’nin amacı bu terapi ekolünün klinik uygulama yöntemlerini teorik altyapıları ve bilimsel temelleri çerçevesinde ruh sağlığı çalışanlarına aktarmaktır. Bu yoğun eğitim programında katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri ve rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler ile çeşitli ruhsal sorunlarda Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Katılımcılar güncel terapi yöntemleri üzerine bir yandan bilgi ve donanımlarını arttırma, diğer yandan klinik pratikte yöntem seçimine bilimsel bakış açısı ve kültürler arası farklılıkların bilinciyle yaklaşmayı öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

BDT Eğitimi toplam 60 saat süren 5 temel modülden oluşmaktadır. Eğitimin ilk modülünde bilişsel ve davranışçı terapilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans yapısı, terapötik ilişki gibi temel konular işlenmektedir. Eğitimin diğer modüllerinde DSM-5’te tanımlanan Panik BozuklukAgorafobiSosyal Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Majör Depresyon tanılarına odaklanılarak; 1- Sorunun klinik özellikleri, 2- Sorunun bilişsel ve davranışsal analizi ile vaka formülasyonu, 3- Terapi planı ve sorun için bilişsel ve davranışçı terapi yöntemlerinin kullanımı, 4- Tedavi rasyoneli verilmesi ve ev egzersizlerinin düzenlenmesi, 5- Terapi sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, 6- Terapi sonlandırma ve nüks önleme stratejileri ele alınmaktadır. Bu eğitimin ana modüllerine ek olarak katılımcılar Yeme Bozuklukları (12 saat) ve Kişilik Bozuklukları (14 saat) tedavisinin ele alındığı ek modüllerle toplam 86 saatlik BDT eğitimi tamamlama seçeneğine de sahiptirler. Eğitim materyali kapsamlı bilgi içermekte ve her bir sorunun değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli formları içermektedir. Katılımcıların talepleri doğrultusunda Öfke Kontrolü, Somatik Belirti ve Hastalık Kaygısı Bozuklukları, Uyku Sorunları opsiyonel modülleri de açılabilmektedir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun geliştirdiği BDT Eğitimi içeriği Amerika Birleşik Devletleri’nde Davranışsal ve Bilişsel Terapiler Derneği’nin liderliğinde bir araya gelen çeşitli psikoloji örgütlerinin belirlediği Bilişsel ve Davranışsal Psikoloji Doktora Eğitim Standartları gözetilerek planlanmıştır (Training Standards of the Inter-Organizational Task Force on Cognitive and Behavioral Psychology Doctoral Education). Bu eğitim standartları Davranış Terapilerinin 3 akımı (dalgası) ile uyumlu bilgilerin öğretilmesini öngörürür. Modüllerde ele alınan tanı ve sorunlar için Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucu en güçlü bilimsel destek almış BDT protokollerindeki akış ve yöntemler öğretilmektedir. Bu yöntemler yukarıda bahsedilen eğitim standartları içinde de yer almaktadır. Bunlara ek olarak tüm BDT Eğitimi programında vaka formülasyonu ve terapi yöntemlerinin farklı klinik uygulamalarına önem verilerek katılımcıların edindikleri bilgileri karşılaştıkları başka psikolojik sorunlarda da (örn., özgül fobi, hastalık anksiyetesi, somatik semptom bozukluğu, uyum bozukluğu, vb) kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu açıdan eğitim psikoterapi uygulamalarında tanılar üstü yaklaşımla uyumludur.

BDT Eğitimi programı aşağıdaki açılardan farklılaşmaktadır:

  • DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen eğitimler Batı ülkelerinde klinik pratikte ve klinik psikoloji eğitim programlarında benimsenen iki temel yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlardan ilki, genel olarak tıp ve ruh sağlığı alanında benimsenen Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama yaklaşımı, psikolojik sorunları için tedavi arayan danışanlara hangi tedavinin verilmesi ile ilgili kararların en güncel ve sağlam bilimsel bulguları mantıkla, dürüstlükle ve açıklıkla değerlendirerek almayı benimser ve önerir. DATEM’in eğitimlerinde her bir ruh sağlığı sorunu için etkisi üzerine en fazla bilimsel kanıt bulunan BDT protokolleri ve bunlara dayalı terapi yöntemleri katılımcılara aktarılmaktadır. İkinci yaklaşım, klinik psikoloji alanında hem eğitim hem de klinik uygulamada benimsenen Klinik Bilim Modeli, klinik değerlendirme yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlamada; danışana uygun bilimsel kanıt-temelli terapi yöntemi seçerken maliyet, fayda ve risk analizi yapmada; terapilerin yararlılığını ve maliyet etkinliğini değerlendirmede; terapi sonuçlarını etkileyen faktörleri ve iyileşmeyi ortaya çıkaran mekanizmaları incelemede terapistlerin bilimsel bir yaklaşım edinmelerini önerir. DATEM’in eğitim felsefesi, hedefleri ve yöntemleri, klinik bilim modelini temel alır.
  • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 20 yıla yakın süredir yürüttüğü klinik araştırmalarla Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemlerine dayanan terapi protokolleri geliştirmiş, bunların etkilerini klinik araştırmalarda sınamış, tedavide iyileşme mekanizmalarına yönelik araştırmalar yapmış alanında uluslararası tanınırlığı olan bir klinik bilim insanıdır. Şalcıoğlu yürüttüğü araştırmalar ve özel çalışmaları kapsamında yüzlerce kişiye terapi uygulamış deneyimli bir klinisyen, çok sayıda terapist yetiştirmiş deneyimli bir eğitmen ve süpervizördür. Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama Yaklaşımı terapi yöntemleri ile ilgili bilimsel verileri değerlendirip uygularken klinisyenlerin geniş deneyim sahibi olmasının önemini vurgular. DATEM’in BDT Eğitimi programlarında Ebru Şalcıoğlu zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaşır ve bağımsız ve eleştirel düşünceyi, bilimsel merakı ve entelektüel yaratıcılığı stimüle eden bir öğrenme ortamı yaratmaya önem verir.

EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi – Online | 2020-2021

Online

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 7-8 Kasım, 2020

MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 19-20 Aralık, 2020

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 9-10 Ocak, 2021

MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 6-7 Şubat, 2021

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 6-7 Mart, 2021

MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları 3-4 Nisan, 2021

MODÜL 7 : Kişilik Bozuklukları 8-9 Mayıs, 2021

7-8 Kasım, 2020

19-20 Aralık, 2020

9-10 Ocak, 2021

6-7 Şubat, 2021

6-7 Mart, 2021

3-4 Nisan, 2021

8-9 Mayıs, 2021

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi – Online | 2021 Bahar Dönemi

Online

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 16-17 Ocak, 2021

MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 13-14 Şubat, 2021

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 13-14 Mart, 2021

MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 10-11 Nisan, 2021

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 29-30 Mayıs, 2021

MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları 24-25 Temmuz, 2021

MODÜL 7 : Kişilik Bozuklukları 7-8 Ağustos, 2021

16-17 Ocak, 2021

13-14 Şubat, 2021

13-14 Mart, 2021

10-11 Nisan, 2021

29-30 Mayıs, 2021

24-25 Temmuz, 2021

7-8 Ağustos, 2021